این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ‌های مهم
.: تاریخ‌های مهم

رديف

عنوان

تاريخ

1

ثبت‌نام در همايش

15 خرداد تا 15 آبان  24 آبا‌ن‌ماه

2

ارسال محصولات و ايده‌ها

15 خرداد تا 15 مهرماه

3

ارسال چکیدة مقالات

15 خرداد تا 15 مهرماه

4

اعلام محصولات پذیرفته شده

30 مهرماه

5

اعلام چکیدة مقالات پذیرفته شده

20 مهر‌ماه

6

ارسال متن کامل مقالات

20 مهرماه تا 5 آبان‌ماه

7

اعلام نتایج داوری مقالات، محصولات و ایده‌های پذیرفته شدة برتر

20 آبان‌ماه

8

زمان همایش

5 آذرماه